02/10/17 Palmyra Var vs University Lake - mischkapics